Na podlagi 13., 14. in 15. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06) ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi ravnatelj izdaja

DOMSKA PRAVILA ZA DIJAKE

Temeljne pogoje in postopek sprejema in bivanja v dijaškem domu, smernice in postopke za vzgojno obravnavo dijakov, postopke uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov ter navodila za vodenje dokumentacije v dijaškem domu določa Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06).

 

 1. Veljavnost domskih pravil

Domska pravila veljajo v območju dijaškega doma, v okviru organiziranih domskih dejavnosti pa tudi izven. Območje dijaškega doma so vsi notranji in zunanji prostori dijaškega doma (stavbni objekti, dvorišča, igrišča, zelenice ipd.), s katerimi dijaški dom upravlja.

 

 1. Temeljna pravila Dijaškega doma Portorož

Temeljna pravila veljajo za vse dijake ter zagotavljajo varnost vsakega posameznika in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Obenem omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalnega procesa v dijaškem domu. 

 

Dijak ima v dijaškem domu pravico do:

 

Dijak ima v dijaškem domu dolžnost:

 

 1. Namestitev v sobe

Dijaki so nameščeni v sobe po razporedu, ki je določen na začetku šolskega leta. Zamenjava razporeda po spalnicah je dovoljena le s soglasjem vzgojitelja, in sicer septembra ter februarja. Prepovedano je posojanje ključev in zamenjava ključavnic. Prestavljanje sobnega inventarja je dovoljeno le s privolitvijo vzgojitelja. 

V domu so dijaki nameščeni po spolu v ločene oddelke (trakte, hodnike). V trakte in spalnice imajo vstop samo dijaki - stanovalci doma ter delavci doma po svoji službeni dolžnosti. Študentskih sob/apartmajev ne smejo obiskovati dijaki, prav tako študentje ne smejo vstopati v dijaške trakte.

Dijaki lahko uporabljajo domsko ali svojo posteljnino (odeje, rjuhe, blazine, prevleke). Ob vstopu v dom prevzamejo pri vzgojitelju posteljnino in odeje. Med šolskim letom lahko dobijo dodatne odeje ali pa jih predčasno vrnejo. Evidenco izdane in vrnjene posteljnine vodi vzgojitelj, prav tako se vodi evidenca stanja prevzete sobe, in sicer vsaj dvakrat v šolskem letu.                                                             

 

Urnik življenja in dela v dijaškem domu

6.30 do 7.30 Bujenje, umivanje, pospravljanje sobe, zajtrk in odhod v šolo

12.00 do 16.00 Kosilo, prosti čas in dejavnosti

16.00 do 17.30 Obvezne učne ure

18.00 do 19.00 Večerja, prosti čas

19.00 do 21.00 Prosti čas in dejavnosti

21.00 do 21.30 Dijaki so v dijaškem domu, čas za umivanje

21.30 do 22.00 Priprava na nočni počitek (v svojih sobah)

22.00 do 6.30 Spanje; luči morajo biti ugasnjene in v domu tišina

 1. Prihodi v dom in izhodi iz doma

Prihodi v dom in izhodi iz doma so dovoljeni le skozi glavni vhod v dijaški dom.

Večerni izhodi dijakov so do 21. ure (v poletnem času do 21.30). Poznejši prihod v dom je po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem dovoljen tistim dijakom, ki sodelujejo v dejavnostih izven doma, vendar le do 22.30 ure.

V kraj stalnega bivališča se dijaki vračajo v petek oz. zadnji dan pouka pred nastopom prostega dne, najkasneje do 14. ure. V dom se vračajo v nedeljo oz. en dan pred pričetkom šolskih obveznosti med 18.00 in 21.00. Vsi tisti, ki imajo ugodne prometne zveze, se lahko vrnejo v dom tudi ob ponedeljkih zjutraj oziroma isti dan, ko se pričnejo obveznosti v šoli.

Če namerava dijak med delovnim tednom domov, morajo starši to predhodno osebno, pisno ali po telefonu sporočiti vzgojitelju ter odjaviti prehrano.  

Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka, morajo starši o odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja.

Dijak mora javiti vsako odsotnost iz dijaškega doma, razen ko je prisoten pri pouku oziroma pri šolskih obveznostih in aktivnostih.

 1. Sobna pravila

Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti.

Soba mora biti vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe in predprostora so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce.

Zjutraj pred odhodom k šolskim in drugim obveznostim uredijo svojo sobo. Prostori doma morajo biti skozi ves dan in tudi v času odhoda domov higiensko in estetsko primerno urejeni.

Vsak dijak je dolžan vzdrževati ustrezno osebno higieno ter higieno obleke in obutve.

Enkrat tedensko je obvezno temeljito generalno čiščenje sob. Dijaki dnevno urejajo postelje na dogovorjeni način. Če spalnice in bivalne enote niso v redu očiščene, lahko vzgojitelj, čistilka ali vodja doma odredi, da  se očistijo na stroške stanovalcev sobe oziroma enote. 

Dijaki imajo lahko v sobah estetske okrasne predmete in rože.

V domu ni dovoljeno gojiti hišnih ljubljenčkov. 

Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti stanje kot ob prihodu.

Vsako okvaro v sobi, predprostoru ali sanitarijah stanovalci takoj javijo vzgojitelju ali hišniku. Če tega ne storijo, nastalo škodo poravnajo sami, enako tudi, če škodo povzročijo namerno.

Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim samo v soglasju s sostanovalci in z vzgojiteljem.

Avdiovizualne naprave morajo biti naravnane na sobno jakost.

V času učnih ur in najkasneje od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je v vseh prostorih tišina.

 

Strogo je prepovedano:

 

 1. Varnost

Za vse predmete, ki jih dijaki prinašajo v dom (računalniki, glasbeni stolpi, TV sprejemniki ipd.), dom ne odgovarja. Ravno tako ne moremo odgovarjati za vse osebne predmete posameznega dijaka (denar, nakit, ure, mobilni telefoni, toaletne potrebščine ipd.). Za varnost inventarja v sobi in osebnih predmetov mora poskrbeti vsak dijak z vestnim zaklepanjem vrat.V domu je strogo prepovedano kajenje in pitje alkohola.

 

Obiski

Vstop v dom je dovoljen le dijakom, ki so v njem nastanjeni. Po dogovoru z vzgojiteljem lahko dijake obiskujejo starši ali skrbniki, ostali člani njegove družine ter sošolci in prijatelji.

Medsebojno druženje dijakinj in dijakov, ki bivajo v domu, je možno v skupnih prostorih. Druženje dijakov v sobah se dovoljuje le za krajši čas, v dogovoru z vzgojiteljem.

Med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj se obiski fantov v dekliških sobah ne dovoljujejo. Enako velja za obiske deklet.

Nočni red in mir

Nočni počitek se začne ob 22. uri, ko se v sobah ugašajo luči, in traja najkasneje do 7. ure zjutraj. V času nočnega počitka nihče ne sme kaliti nočnega miru.

V skladu z zakonom je v prostorih dijaškega doma ter v njegovi neposredni okolici prepovedano metanje petard ali uporaba drugih pirotehničnih sredstev.

 1. Dežurstvo dijakov


Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi, vzgojni skupini in na ravni doma.

Naloge dežurnega dijaka so:

 

 1. Učne ure

Za vse dijake so vsakodnevno organizirane učne ure kot obvezna oblika priprav za pouk.

Z ustrezno načrtovanimi pripravami za šolo pod vodstvom in nadzorom vzgojiteljev se zagotavljajo vsem dijakom ustrezni pogoji za uspešno učno delo.

Učne ure potekajo, v skladu z urnikom življenja in dela v dijaškem domu, v sobah za dijake višjih letnikov, oz. v učilnici, za dijake 1. letnikov pa v učilnici ali drugem skupnem prostoru pod neposrednim vodstvom vzgojitelja. 

V času učnih ur je v vseh prostorih doma tišina. V tem času in v času od 22.00 do 6.00 ni dovoljeno gledanje TV (razen v izjemnih primerih) in delo z računalnikom. V primeru, če vzgojitelj ugotovi neresen odnos do učnega dela v sobi, se mora dijak udeležiti učnih ur v skupnem prostoru pod neposrednim nadzorom vzgojitelja.

Od organiziranih priprav na šolo je dijak lahko odsoten le zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih razlogov.

Poleg učnih ur se po potrebi organizirajo še druge oblike učnega dela, katerih osnovni cilj je pomoč dijakom, ki imajo težave z učenjem in izboljšanje učnega uspeha. O dodatnih oblikah učnega dela se dogovarjajo dijaki z vzgojiteljem.

Ker so priprave za šolo prednostna naloga, se dijakom v času obveznih učnih ur le izjemoma dovoljuje udejstvovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih.

Možno je tudi učenje v večernem času. Učenje v nočnem času ni učinkovito in ga odsvetujemo. Dovoljeno je izjemoma, po predhodnem dogovoru z vzgojiteljem.

 

 1. Prehrana

Od ponedeljka do petka:

06.00-07.00       zajtrk 

12.00-15.00       kosilo

18.00-19.00       večerja

Prehrano v domu ponuja zunanji izvajalec v skladu z zahtevo zakonodaje za šolsko in domsko prehrano od ponedeljka do petka.


Vedenje v jedilnici naj bo disciplinirano in kulturno. Po obroku dijak odnese pladenj s posodo na oddajno mesto - okence. Za sabo mora pustiti urejeno mizo in k mizi primaknjen stol. Odpadke spravi ločeno v za to pripravljene posode. Odnašanje pribora in posode iz jedilnice ni dovoljeno, razen za bolnike v soglasju z osebjem.

Če dijak ostane zaradi izrednih okoliščin v domu tudi v soboto in nedeljo, se mora tri dni prej o tem dogovoriti z vzgojiteljem in starši. Takrat ima možnost, da za te dneve v kuhinji naroči hladne obroke oziroma se prehranjuje v času kosila pri zunanjem ponudniku po dogovorjenem ceniku. 

Dijaki-tujci, ki so s prehrano oskrbljeni tudi ob koncih tedna, so dolžni s hrano ravnati kulturno in skrbno. Ostanek hrane (npr. kruh) vrnejo v domsko kuhinjo. 

Iz objektivnih razlogov je možna odjava le enega obroka dnevno v primeru odsotnosti dijaka. V primeru napovedane odsotnosti je odjava celodnevna in jo je dijak dolžan prijaviti vzgojitelju pravočasno, najpozneje do 18. ure, za naslednji dan.

 

 1. Prostočasne dejavnosti

V času, ko ni organiziranega učenja, pouka ali različnih aktivnosti v šoli, so v domu organizirane različne dejavnosti – prosti čas, sestanki, delo po načrtu vzgojiteljev, vzgojnih skupin in doma.

Dovoljena je uporaba računalnikov za vadbo, razvedrilo ali učenje v dogovorjenem času z vzgojiteljem.

Učilnice, trim kabinet, fitnes in čajne kuhinje se lahko uporabljajo do 21.00 ure.

 

 1. Obveščanje dijakov

Obveščanje dijakov poteka preko:

 Prispelo pošto razdeli dijakom vzgojitelj. Ob prevzemu priporočene oziroma vrednostne pošiljke se dijak podpiše. Ob dnevih, ko ni vzgojiteljev, dobi učenec pošto v recepciji.

 12. Varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov


Pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov dijaka in njegovo zasebnost v skladu s predpisi.

Strokovni delavci oziroma druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih pristojnosti oziroma nalog, v skladu z vzgojnim programom oziroma drugimi dejavnostmi doma, vstopajo v sobo dijaka, ob upoštevanju dijakove zasebnosti. 

Druge osebe oziroma obiskovalci lahko z vednostjo vzgojitelja vstopijo v dijakovo sobo le, če dijak dovoli. Če je v sobi več dijakov, se morajo z vstopom v sobo strinjati vsi.

Če dijak zboli, se mora prijaviti na recepciji doma ali vzgojitelju najkasneje do 8.00 ure zjutraj. To lahko stori osebno ali pa zaprosi sostanovalca ali drugega dijaka, da to stori v njegovem imenu. Vzgojitelj po presoji (v izjemnih primerih drug delavec doma) napoti dijaka k zdravniku, v šolo ali domov, če gre za dolgotrajnejšo bolezen.

Dom sodeluje z Zdravstvenim domom Piran in drugimi zdravstvenimi zavodi, kadar je potrebno poskrbeti za zdravstvene težave dijakov.

Za varnost in zdravje dijakov skrbimo z osveščanjem, vzgojnim delovanjem in nadzorom.

Dom s preventivnim delovanjem v obliki predavanj, razstav, razgovorov, interesnih dejavnosti, zabave, nadzorom in svetovanjem osvešča dijake o zdravem načinu življenja in prehranjevanja, usmerja jih v zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa, preprečevanje in odpravljanje razvad, skrb za zdrave socialne odnose in duševno ravnovesje. Vzgojitelji nudijo dijaku oporo in svetovanje v osebnih stiskah. Za nadzor so zadolženi vzgojitelji, v skladu s svojimi delovnimi nalogami in razporedom, pa tudi nočni varnostnik in receptor.

Vsak dijak ima ključ svoje sobe. Iz varnostnih razlogov mora sobo zaklepati. Dijak ne sme posedovati, niti uporabljati ključev domskih prostorov, za katere ni pooblaščen.

Dijaki morajo prispevati k varnosti tako, da v dom ne vodijo neprijavljenih zunanjih obiskovalcev in da za sabo zaklepajo vrata sobe.

Vsi zaposleni in stanovalci doma so dolžni ravnati samozaščitno in sporočati o nevarnostih ter neustreznih ravnanjih posameznikov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi.

V nočnem času skrbi za varnost dijakov,  red in mir v domu nočni varnostnik, ob nedeljah dijake pričaka dežurni vzgojitelj.

Varnost v domu je zagotovljena tudi s sistemom magnetne pristopne kontrole in z videonadzorom vhoda ter nekaterih skupnih prostorov. 

 1. Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj

Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijak, vzgojna skupina, strokovni delavci dijaškega doma in drugi.

Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega, kadar to prispeva k ugledu doma, dobi pohvalo, nagrado, ali drugo priznanje.

Dijaki so lahko pohvaljeni in nagrajeni v naslednjih primerih: 

Pohvaljeni ali nagrajeni so lahko posamezniki, manjše skupine (sobni kolektivi, komisije, organi DS ali drugi, interesne skupine, priložnostne skupine), vzgojna skupina.

 1. Končne določbe

Domska pravila obravnavajo in o njih podajajo svoje mnenje:

 

 

S sprejetjem tega pravilnika neha veljati prejšnji Domski red (Številka: 35-12/2013, september 2013).

 

Ta pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 2016.

 

                                                                                                                                                                                          Borut Butinar

                                                                                                                                                                                          Ravnatelj