Študenti Aktualno

POLETNE NOČITVE

Aktualno · Dijaki

Iščete poceni in udobno namestitev v Portorožu? Ponujamo vam različne vrste sob: preproste dvoposteljne ali triposteljne dijaške sobe (kopalnico si delita dve sobi), enoposteljne sobe z lastno kopalnico, klimo in hladilnikom, dvoposteljne in štiriposteljne apartmaje. Ponudba sob je objavljena pod zavihkom Hostel.

Bivanje v dijaškem domu med poletjem ni starostno omejeno wink. Prav tako nimamo policijske ure in lahko prosto vstopate ob kateri koli uri. 

Vabljeni!

 


RAZPIS IN SPREJEM ZA PODALJŠANJE BIVANJA ZA ŠTUDENTE 2018/2019

Na podlagi 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18) študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru objavljajo

RAZPIS

za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019

Vsebina razpisa

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja
 2. Dodeljevanje subvencije

III. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)

 1. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)
 2. Obveščanje študentov
 3. Predvideno število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih

VII. Naslovi pisarn za študentske domove

VIII. Kontakt za pomoč študentom

 

 1. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ŠTUDENT ZA SUBVENCIONIRANJE BIVANJA

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
 • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
 • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
 • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
 • niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj        4 km ali če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in predloži dokazila iz prvega odstavka 17. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta, in sicer dokler otrok obiskuje osnovno šolo.

 1. DODELJEVANJE SUBVENCIJE

 Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Če ima med trajanjem študijskega programa oziroma po njegovem izteku iz prejšnjega stavka študent status študenta v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 66. člena oziroma 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), se mu subvencija dodeli tudi za ta čas.

Če je posamezen študent vzporedno vpisan v več študijskih programov, se glede trajanja študijskega programa upošteva samo študijski program, v katerega je bil vpisan na začetku prejemanja subvencije. Če študent zamenja študijski program, se glede trajanja študijskega programa upošteva tisti, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katero uveljavlja subvencionirano bivanje, pri čemer se trajanje subvencioniranega bivanja pred zamenjavo študijskega programa všteje v čas subvencioniranega bivanja na podlagi trajanja študijskega programa iz prvega stavka prejšnjega odstavka te točke.

Subvencioniranje bivanja se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik študent obiskuje, ko mu je subvencija prvič podeljena.

Subvencija za bivanje se dodeljuje za bivanje v kraju izvajanja študija (sedež ali dislocirana enota visokošolskega zavoda), če so tam predvidena ležišča za sprejem ali podaljšanje bivanja v skladu s     VI. točko razpisa.

III. PROŠNJA ZA SPREJEM (rok za oddajo in dokazila)

III.A) Vlagatelji in rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki želijo bivati v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in:

 • v študijskem letu 2017/2018 niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ali so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih oziroma pri zasebnikih, oziroma so bivali v študijskem letu 2017/2018 v navedenih namestitvah in jim je pravica do subvencioniranega bivanja (ter s tem nastanitvena pogodba) potekla med študijskim letom 2017/2018,
 • so v študijskem letu 2017/2018 pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 16. avgusta 2018 še niso koristili,
 • bodo opravljali maturo v jesenskem roku in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje,
 • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v drug študijski program, kot so bili v študijskem letu 2017/2018 (študenti, ki zamenjajo študijski program),
 • bodo v študijskem letu 2018/2019 zamenjali visokošolsko središče in bo za reševanje njihove vloge pristojna druga pisarna za študentske domove, kot je bila za reševanje vloge za študijsko leto 2017/2018,
 • bodo v študijskem letu 2018/2019 zamenjali tip nastanitve (javni študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom, zasebnik), glede na bivanje v študijskem letu 2017/2018.

Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi za študijsko leto 2018/2019.

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2018. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

 

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2018. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

 

 1. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. avgusta 2018, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. avgusta 2018 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2018 in

2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. avgusta 2018.

Če po 16. avgustu 2018 nastanejo izjemne okoliščine (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu), lahko študent prošnjo za sprejem odda kadarkoli med študijskim letom od 1. 10. 2018 dalje do objave dodatnega razpisa za tekoče študijsko leto oziroma razpisa za naslednje študijsko leto, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

III.B) Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

 • soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2017,
 • dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti razviden znesek za leto 2017),
 • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2017,
 • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,
 • potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,
 • dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu, pridobljenem v tujini (za študij v Sloveniji pisarna za študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti),
 • samo pri prošnji za sprejem, vloženi med študijskim letom: dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu).

Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji:

 • dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta,
 • potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo, da je študent ožji družinski član pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, ali pri opravljanju drugih nalog Slovenske vojske, da je študent ožji družinski član v skladu z uredbo, ki ureja način uveljavljanja in dodeljevanja pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti, ter da je študent žrtev naravnih nesreč,
 • dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu),
 • mrliški list starša ali skrbnika.

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

 • podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem, ali je študent državljan Republike Slovenije, in naslov njegovega stalnega prebivališča,
 • podatke o uspehu pri splošni maturi, poklicni maturi, mednarodni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole,
 • podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2018/2019,
 • podatke o dosedanjem študijskem uspehu za študente, vpisane v drugi ali višji letnik in podiplomske študente, če so predhodno izobrazbo pridobili v Sloveniji, na zadnji dan roka za oddajo prošnje,
 • podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta (naslov, poštna številka kraja) od kraja študija (sedež visokošolskega zavoda oziroma njegove dislocirane enote, kamor je vpisan študent). Pri izračunu oddaljenosti se bo upoštevala najkrajša razdalja v km po času potovanja v spletni aplikaciji Google maps (ne glede na najbližja postajališča ali druge okoliščine javnega potniškega prometa),
 • podatek iz evidence gospodinjstev, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, o članih študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki, pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,
 • podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti oziroma ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ter ni prejemnik pokojnine, razen prejemnik družinske pokojnine,
 • podatek iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove družine v letu 2017 (samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),
 • podatke iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje o nezaposlenih starših oziroma skrbnikih,
 • podatke o študentih, izključenih iz študentskega doma.

Cenzus je 2.440,43 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2017 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2017 (2.477,03 EUR). Za družinske člane se upoštevajo ožji družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo oziroma so uveljavljali študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. V primeru, ko ima en ali oba študentova starša (ali partner enega od njegovih staršev) otroka, ki ne živi z njim in študentom v skupnem gospodinjstvu, a je njegov vzdrževani družinski član, se tega otroka in njegovih dohodkov ne upošteva pri izračunu povprečnega bruto dohodka na člana družine. V primeru, da otroku iz prejšnjega stavka plačuje preživnino, se le-to odšteje od skupnega dohodka družinskih članov, ki se upošteva za izračun povprečnega bruto dohodka na člana družine.  

Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju, veljavnem na dan 31. 12. 2017, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

 

 1. PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA (rok za oddajo in dokazila)

 IV.A) Vlagatelji in rok za oddajo prošnje

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2017/2018 subvencionirano bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in:

- so v študijskem letu 2017/2018 zaključili študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje),

- se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov,

- niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih,

- jim (tudi iz razloga neizpolnjevanja pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov) ni potekla pravica do subvencioniranega bivanja (in s tem tudi nastanitvena pogodba).

 Študentje, ki bodo izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, bodo lahko sklenili pogodbe za subvencionirano bivanje le pri tistih zasebnikih, ki bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga za zasebnike objavijo študentski domovi za študijsko leto 2018/2019.

 Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2018. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

 

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2018. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

 

 1. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. avgusta 2018, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. avgusta 2018 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2018 in

 2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. avgusta 2018.

 IV.B) Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje

 Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

 • soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2017,
 • dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti razviden znesek za leto 2017),
 • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2017,
 • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

 Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila:

 • podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem, ali je študent državljan Republike Slovenije, in naslov njegovega stalnega prebivališča,
 • podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 2018/2019,
 • podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta (naslov, poštna številka kraja) od kraja študija (sedež visokošolskega zavoda oziroma njegove dislocirane enote, kamor je vpisan študent). Pri izračunu oddaljenosti se bo upoštevala najkrajša razdalja v km po času potovanja v spletni aplikaciji Google maps (ne glede na najbližja postajališča ali druge okoliščine javnega potniškega prometa),
 • podatek iz evidence gospodinjstev, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve, o članih študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki, pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev,
 • podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za preverbo o tem, da ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti oziroma ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ter ni prejemnik pokojnine, razen prejemnik družinske pokojnine,
 • podatek iz evidence Finančne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove družine v letu 2017 (samo za družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane skenirane izjave),
 • podatke o študentih, izključenih iz študentskega doma.

Cenzus je 2.440,43 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2017 (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2017 (2.477,03 EUR). Za družinske člane se upoštevajo ožji družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki uveljavljajo oziroma so uveljavljali študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso registrirani v skupnem gospodinjstvu. V primeru, ko ima en ali oba študentova starša (ali partner enega od njegovih staršev) otroka, ki ne živi z njim in študentom v skupnem gospodinjstvu, a je njegov vzdrževani družinski član, se tega otroka in njegovih dohodkov ne upošteva pri izračunu povprečnega bruto dohodka na člana družine. V primeru, da otroku iz prejšnjega stavka plačuje preživnino, se le-to odšteje od skupnega dohodka družinskih članov, ki se upošteva za izračun povprečnega bruto dohodka na člana družine.   

Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju veljavnem na dan  31. 12. 2017, ki ga objavlja Banka Slovenije. V primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče.

Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

 

 1. OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV

 

Pisarne za študentske domove bodo do 17. septembra 2018 na spletnem portalu eVŠ objavile prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka splošne mature (17. september 2018) do 31. oktobra 2018.

 

Študenti, ki se ne bodo uspeli vpisati do 30. septembra 2018 ali se bodo vpisali na drug visokošolski zavod, kot so ga navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za podaljšanje bivanja, so dolžni o tem obvestiti pristojno pisarno za študentske domove najkasneje do 10. oktobra 2018.

 

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru 2018.

 

 1. PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH LEŽIŠČ ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V POSAMEZNIH VISOKOŠOLSKIH SREDIŠČIH

 

Ležišča so ločeno prikazana za sprejem in podaljšanje bivanja. Ležišča za sprejem so namenjena študentom, ki so sprejeti na podlagi prošnje za sprejem.

 

 1. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V LJUBLJANI

 

 1. a) Javni študentski domovi

Študentski dom Ljubljana razpisujejo skupaj 6836 ležišč, od tega je predvidenih:

- 2115 ležišč za sprejem, od tega je predvidenih:

- 44 ležišč za družine,

- 30 ležišč za invalide,

- 2041 ležišč za druge študente,

- 4721 ležišč za podaljšanje bivanja, od tega je predvidenih:

- 44 ležišč za družine,

- 30 ležišč za invalide,

- 4647 ležišč za druge študente.

 

 1. b) Dijaški domovi (365 ležišč)

Dijaški dom Vič razpisuje 230 ležišč, od tega je predvidenih:

- 110 ležišč za sprejem,

- 120 ležišč za podaljšanje bivanja.

Dijaški in študentski dom Novo mesto razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:

- 30 ležišč za sprejem,

- 20 ležišč za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana razpisuje 40 ležišč, od tega je predvidenih:

- 10 ležišč za sprejem,

- 30 ležišč za podaljšanje bivanja.

SŠTS Šiška razpisuje 10 ležišč, od tega je predvidenih:

- 5 ležišč za sprejem,

- 5 ležišč za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Poljane Ljubljana razpisuje 5 ležišč, od tega je predvidenih:

- 4 ležišč za sprejem,

- 1 ležišče za podaljšanje bivanja.

Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 30 ležišč, od tega je predvidenih:

- 20 ležišč za sprejem,

- 10 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. c) Zasebni študentski domovi (254 ležišč)

Študentski dom Vincencij razpisuje 75 ležišč, od tega je predvidenih:

- 13 ležišč za sprejem,

- 62 ležišč za podaljšanje bivanja.

Zavod sv. Stanislava, Študentski dom Janeza F. Gnidovca razpisuje 79 ležišč, od tega je predvidenih:

- 16 ležišč za sprejem,

- 63 ležišč za podaljšanje bivanja.

Zarja, d.o.o. Novo mesto razpisuje 17 ležišč na lokaciji Partizanska 19, Ljubljana, od tega je predvidenih:

- 7 ležišč za sprejem,

- 10 ležišč za podaljšanje bivanja.

Finance Consulting d.o.o., razpisuje 37 ležišč na lokaciji Vojkova cesta 17a, Ljubljana, od tega je predvidenih:

- 5 ležišč za sprejem,

- 32 ležišč za podaljšanje bivanja.

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo razpisuje 28 ležišč, od tega je predvidenih:

- 8 ležišč za sprejem,

- 20 ležišč za podaljšanje bivanja.

Zavod Situla – Zavod DNŠ za varovanje kulturne dediščine, turizem in kulturo razpisuje 18 ležišč, od tega je predvidenih:

- 10 ležišč za sprejem,

- 8 ležišč podaljšanje bivanja.

 

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 375 ležišč, od tega je predvidenih:

- 375 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V MARIBORU

 

 1. a) Javni študentski domovi

Študentski domovi v Mariboru razpisujejo 2458 ležišč, od tega je predvidenih:

- 950 ležišč za sprejem,

- 1508 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. b) Dijaški domovi (90 ležišč)

Dijaški dom Maribor, razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:

- 25 ležišč za sprejem,

- 25 ležišč za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor razpisuje 10 ležišč, od tega je predvidenih:

- 6 ležišč za sprejem,

- 4 ležišča za podaljšanje bivanja.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (Dijaški dom Celje) razpisuje 20 ležišč, od tega je predvidenih:

- 10 ležišč za sprejem,

- 10 ležišč za podaljšanje bivanja.

Prometna šola Maribor, Dijaški dom razpisuje 10 ležišč, od tega je predvidenih:

- 9 ležišč za sprejem,

- 1 ležišče za podaljšanje bivanja.

 

 1. c) Zasebni študentski domovi (144 ležišč)

Hotel-Restavracija Tomi, Mate Matjaž, s.p. razpisuje 94 ležišč na lokaciji Iztokova ulica 22,                  Maribor, od tega je predvidenih:

- 45 ležišč za sprejem,

- 49 ležišč za podaljšanje bivanja.

Družinski center mir zavod za pomoč družinam v stiski razpisuje 23 ležišč, od tega je predvidenih:

- 5 ležišč za sprejem,

- 18 ležišč za podaljšanje bivanja.

Zvezda Danica d.o.o., razpisuje 13 ležišč na lokaciji Cankarjeva 10, Maribor, od tega je predvidenih:

- 5 ležišč za sprejem,

- 8 ležišč za podaljšanje bivanja.

Frančiškov zavod Maribor, razpisuje 14 ležišč, od tega je predvidenih:

- 7 ležišč za sprejem.

- 7 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU

 

 1. a) Javni študentski domovi

Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 328 ležišč, od tega je predvidenih:

- 80 ležišč za sprejem,

- 248 ležišč za podaljšanje bivanja, od tega:

- 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:

- 15 ležišč za sprejem,

- 79 ležišč za podaljšanje bivanja.

- 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:

- 25 ležišč za sprejem,

- 105 ležišč za podaljšanje bivanja.

- 104 ležišč v Študentskem domu Prisoje, in sicer:

- 40 ležišč za sprejem,

- 64 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. b) Dijaški domovi (375 ležišč)

Dijaški in študentski dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih:

- 78 ležišč za sprejem,

- 82 ležišč za podaljšanje bivanja.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški in študentski dom Portorož razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih:

- 50 ležišč za sprejem,

- 40 ležišč za podaljšanje bivanja.

Srednja šola Izola Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:

- 20 ležišč za sprejem,

- 30 ležišč za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 75 ležišč, od tega je predvidenih:

- 62 ležišč za sprejem,

- 13 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

 1. c) Zasebni študentski domovi (101 ležišč)

Študentski center Jadro, Koper razpisuje 20 ležišč, od teh je predvidenih:

- 8 ležišč za sprejem,

- 12 ležišč za podaljšanje bivanja.

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. razpisujejo 37 ležišč na lokaciji Erjavčeva ulica 36, Nova Gorica, od tega je predvidenih:

- 28 ležišč za sprejem,

- 9 ležišč za podaljšanje bivanja.

Presta d.o.o., razpisuje 12 ležišč na lokaciji Bazoviška 1, Nova Gorica, od tega je predvidenih:

- 10 ležišč za sprejem,

- 2 ležišči za podaljšanje bivanja.

AMK inženiring d.o.o razpisuje 14 ležišč na lokaciji Ul. agrarne reforme 19, Koper, od tega je predvidenih:

- 1 ležišče za sprejem,

- 13 ležišč za podaljšanje bivanja.

Študentski dom Sidro razpisuje 18 ležišč, od teh je predvidenih:

- 8 ležišč za sprejem,

- 10 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

č) Subvencije pri zasebnikih

Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 600 ležišč, od tega je predvidenih:

- 290 ležišč za sprejem,

- 310 ležišč za podaljšanje bivanja.

 

VII. NASLOVI PISARN ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

 

Po pošti, na naslov:                                                        Osebno na naslov:

 1. Visokošolsko središče v Ljubljani Visokošolsko središče v Ljubljani

Študentski dom Ljubljana                                              Študentski dom Ljubljana  

Pisarna za študentske domove                                    Pisarna za študentske domove

p.p. 99                                                                        Svetčeva ulica 9, Dom VI                             

1001 Ljubljana                                                             1000 Ljubljana                                                                       

Telefonske številke za informacije so objavljene na spodaj navedeni spletni strani.

e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si

spletna stran: http://www.stud-dom-lj.si

 

 1. Visokošolsko središče v Mariboru

Univerza v Mariboru, Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

tel.: 02 2284 200; 02 2284 219

e-pošta: umsd@um.si in sd.vpis@um.si

spletna stran: http://www.studentskidomovi.um.si

 

 1. Visokošolsko središče v Kopru

Univerza na Primorskem

Študentski domovi

Pisarna za študentske domove

Ankaranska cesta 7, 6000 Koper

tel.: 05 6117 507

e-pošta: studentski.domovi@upr.si

spletna stran: http://www.sd.upr.si

 

VIII. KONTAKT ZA POMOČ ŠTUDENTOM

 

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Enotni kontakti center:

e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

 


POSTOPEK IZPISA IZ DIJAŠKEGA DOMA PORTOROŽ

Kot opredeljeno v Pravilniku:

Na dan izselitve mora imeti študent poravnane vse finančne obveznosti za ves čas bivanja v domu, od datuma vselitve dalje. Šele nato lahko dvigne izpisnico in opravi izselitvene formalnosti.

Ob izstopu prejme študent izpisnico, iz katere je razvidno, da je uredil sobo, vrnil ključe, magnetno kartico in poravnal finančne obveznosti do doma, glede na nastale stroške mu je povrnjena tudi ustrezna kavcija.

Stanovalec mora ob izselitvi odnesti vse svoje stvari, puščanje stvari v sobah ali skupnih prostorih doma ni dovoljeno.

 1. Sobo in apartma je potrebno očistiti ter odnesti vse smeti. Enako velja za (čajno) kuhinjo.
 2. Vodja doma sobo (apartma) pregleda. Če soba ni ustrezno pospravljena in počiščena, izselitev ni možna.
 3. Na recepciji se izpolni Izpisnica.
 4. Pokazati je treba potrdilo ali dokazilo, da so poravnane vse obveznosti.
 5. Vrniti posteljnino, ključe, magnetni ključek za vstop, daljinec za parkirišče.
 6. Če v sobi ali apartmaju ni nobene škode, če je prebivalec doma vrnil vso lastnino doma, dobi povrnjeno celotno varščino, v nasprotnem primeru se ta zmanjša za ustrezen znesek.
 7. Če se študent izseli do 15. v mesecu, lahko polovico meseca poravna na blagajni recepcije iz varščine.


PREHRANA IN PRANJE

PREHRANA ZA ŠTUDENTE

V jedilnici Dijaškega doma lahko za kosilo in večerjo med tednom koristite študentske bone.

PRANJE IN SUŠENJE

V samopostrežni pralnici v pritličju lahko operete in posušite perilo. Prašek prinesete s seboj, žetone pa kupite na recepciji.