PRAVILA BIVANJA ZA ŠTUDENTE V DIJAŠKEM DOMU PORTOROŽ
(Hišni red)

Za prenos pravilnika pritisnite ikono

Enota Dijaški in študentski dom Portorož, Sončna pot 20, 6320 Portorož

Na podlagi 14. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 97/2006) ter za izvrševanje drugega odstavka 41. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi javno vzgojno izobraževalnega zavoda Gimnazija, elektro in pomorska šola Portorož z dne 12.12.2012, št.: 01403-35/2012/7, izdaja ravnatelj zavoda

Portorož, oktober 2017

Določila tega pravilnika veljajo za vse stanovalce-študente v Dijaškem domu Portorož. V nadaljevanju uporabljena samo moška oblika za študente in delavce doma se nanaša tudi na študentke in delavke. Referent za študente ali receptor se uporablja kot funkcijsko enaka vloga. Sopomensko se uporabljata izraza domski red in hišni red.

I.
Vselitev, preselitev ter izselitev

1. člen (vselitev)

Dijaški in študentski dom Portorož (v nadaljevanju dom) sprejema študente in študentke (v nadaljevanju študente) na osnovi javnega razpisa prostih mest in prednostnega seznama, ki ga oblikuje Pisarna za študentska ležišča Koper. Z dnem podpisa nastanitvene pogodbe nastane obveznost stanovalca do Zavoda za poravnavo vseh finančnih obveznosti.

Osnovni pogoji za bivanje študenta v domu so:

S prenehanjem enega od navedenih pogojev preneha tudi pravica študenta do bivanja v domu. Izjemoma, če je prostor, lahko sprejme dom tudi študenta, ki ni uvrščen na prednostno listo, vendar mora študent prehodno vložiti pisno vlogo, naslovljeno na vodstvo doma. Študent, za katerega dom ne dobiva državne subvencije, plača ekonomsko stanarino.

Na začetku študijskega leta se mora študent v petnajstih dneh od objave prednostne liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje bivanja ali za sprejem v dijaški/študentski dom ali od prejema odločbe o izpolnjevanju pogojev za namestitev v dom, osebno zglasiti v domu in skleniti pogodbo o bivanju, sicer izgubi pravico do namestitve za tekoče študijsko leto. V primerih, ko je to zaradi npr. potovanja ali druge odsotnosti nemogoče, lahko v njegovem imenu prijavo v dom opravi njegov pooblaščeni zastopnik.

Študente sprejme in namesti referent za študente/receptor ali vodja doma. Ob vselitvi prejme študent veljavna Pravila bivanja, podpiše nastanitveno pogodbo, obrazce o prevzemu domske lastnine in plača zahtevano kavcijo. Za prevzeto domsko lastnino in za domski inventar je študent odgovoren. Študent odda tudi svojo fotografijo za domsko izkaznico, s katero ga uradna oseba lahko identificira kot stanovalca doma.

Študent mora ob vselitvi predložiti:

Pred vselitvijo v dom mora študent imeti poravnane vse morebitne dolgove do doma iz preteklega leta. Stanarino poravnajo študentje vsak mesec v navedenem roku po izstavljeni položnici, ki jo prevzamejo na recepciji.

Z vselitvijo v dom pridobi študent status stanovalca doma, s tem pa tudi pravice in dolžnosti iz tega naslova.

Dijaški dom namešča študente v skladu s pravili bivanja in nastanitveno pogodbo, kar pomeni:

Če prostorski in drugi pogoji to dopuščajo, je v dvoposteljnih sobah v apartmajih možno zaprositi za bivanje "sam v sobi". Potrebno je vložiti prošnjo, ki jo dobite pri referentu za študente. Doplačilo za bivanje "sam v sobi" znaša 40 % siceršnje osnovne stanarine. V apartmajih bivanje "sam v sobi" ne pomeni, da je stanovalec sam v celotnem apartmaju, ampak da je sam v eni od dveh sob, ki sestavljata apartma, ali v apartmaju za dva.

Kriteriji dodelitve sob so:

Izjemoma na svojo željo in v soglasju z domom lahko študent biva v domu pod enakimi pogoji kot dijak, kar pomeni, da ob namestitvi med dijake redno koristi tri obroke hrane vse dni v mesecu. V tem primeru plača ceno enako dijaški oskrbnini, upoštevati pa mora domski red za dijake.

Če stanovalec izgubi kartico ali ključ sobe, mora to takoj sporočiti na recepciji. Strošek izdelave novega se odšteje od kavcije. Dvojnika ključa stanovalec ne sme izdelati sam.

Vse dokumente, ki jih stanovalec prejme ob vselitvi, je dolžan hraniti do izselitve.

2. člen
(prevzem sobe)

Najkasneje v dveh dneh po vselitvi študent podpiše Zapisnik o stanju v sobi, kjer označi posebnosti oziroma poškodbe pohištva in druge sobne opreme. Obrazec prevzame referent za študente.

Ob izselitvi ali preselitvi stanovalec skupaj s hišnikom ali referentom pregleda stanje v sobi in ponovno podpiše zapisnik. Morebitno ugotovljeno in še neporavnano materialno škodo je dolžan poravnati v zakonsko določenem roku.

3. člen
(zastopnik)

Vse zadeve v zvezi z bivanjem študent ureja na recepciji, v primeru odsotnosti referenta pa z vodjo doma.

4. člen
(preselitev)

Preselitev stanovalca doma v drugo sobo ali apartma se lahko odobri na željo stanovalca, po predhodnem dogovoru z referentom za študente. Stanovalec se je dolžan preseliti v drugo sobo, kadar to zahteva narava dela (adaptacija itd.), ekonomičnost poslovanja (npr. večinoma nezasedena nadstropja, apartmaji, sobe), za potrebe izvajanja turistične dejavnosti v poletnih mesecih in v primeru izrečenega disciplinskega ukrepa obvezne preselitve.

Prav tako se mora stanovalec preseliti na osnovi odredbe vodstva doma, kadar gre za spore med stanovalci, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno in se nobena od sprtih strani ne želi preseliti prostovoljno, in v primeru spremembe statusa.

Pred preselitvijo mora stanovalec urediti in očistiti sobo in jo pustiti tako, kot jo je prevzel. Stanje sobe preveri referent za študente ali hišnik in na podlagi zapisnika o stanju v sobi se lahko izvede preselitev.

Ob preselitvi mora stanovalec imeti poravnane vse finančne obveznosti iz preteklega obdobja.

5. člen
(izselitev)

Stanovalec se lahko izseli iz doma že pred iztekom študijskega leta, in sicer vsak mesec ob koncu meseca. Stanovalec, ki se namerava predčasno izseliti, mora najmanj 14 dni pred nameravano izselitvijo pisno ali ustno najaviti svoj odhod vodstvu doma. Na dan izselitve mora imeti poravnane vse finančne obveznosti za ves čas bivanja v domu, od datuma vselitve dalje. Šele nato lahko dvigne izpisnico in opravi izselitvene formalnosti.

Če študent izgubi pravico do subvencionirane stanarine, kot je opredeljena v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov, in obenem v domu ni možnosti drugačne nastanitve, se je dolžan izseliti iz dijaškega doma.

Študent se mora izseliti v naslednjih primerih:

Ob izstopu prejme študent izpisnico, iz katere je razvidno, da je uredil sobo, vrnil ključe, magnetno kartico in poravnal finančne obveznosti do doma, glede na nastale stroške mu je povrnjena tudi ustrezna kavcija.

Stanovalec mora ob izselitvi odnesti vse svoje stvari, puščanje stvari v sobah ali skupnih prostorih doma ni dovoljeno.

Dijaški dom za stvari stanovalcev ne odgovarja.

Če študent zapusti dom, ne da se odjavi v skladu s pravilnikom o bivanju v domu, se obravnava kot študent doma z vsemi materialnimi in drugimi posledicami.

6. člen
(komisijska izselitev)

Stanovalca, ki se ne izseli oziroma se nepravilno izseli iz doma, po dolžnosti izseli tričlanska komisija za izselitve, ki jo sestavljajo delavec doma, referent za študentske zadeve in predstavnik študentov.

Stanovalca se pisno obvesti o datumu komisijske izselitve iz doma osem dni pred izselitvijo. O tem se pisno obvesti poroka. Komisijska izselitev se lahko opravi tudi ob odsotnosti stanovalca, če je bil le-ta pravilno vabljen in svoje odsotnosti ni opravičil.

Komisija za izselitve popiše osebne stvari stanovalca ter zapisniško ugotovi stanje sobe in inventarja. Osebne stvari stanovalca shrani dom. Stanovalec, ki je bil komisijsko izseljen, lahko prevzame svoje osebne stvari po poravnavi stroškov. Če stanovalec po izselitvi ne prevzame svojih stvari v roku enega meseca od dneva skladiščenja, se šteje, da jih noče prevzeti in se jih odda humanitarnim organizacijam.

Račun za opravljeno komisijsko izselitev in druge neporavnane obveznosti stanovalca, ki je izseljen, dom pošlje poroku. V primeru neplačila v roku, dom dolg sodno izterja.

V primeru, da je komisijska izselitev neuspešna, dom takoj sproži zahtevek za postopek pred pristojnim sodiščem.

7. člen
(pravice)

Pravico do bivanja v domu dobijo študenti, ki so se na podlagi sklepa o dodelitvi ležišča vselili v dom. Prednost pri vselitvi in upoštevanju posameznikovih želja po namestitvi imajo redni študentje s subvencionirano stanarino.

Če prostorske možnosti dopuščajo, lahko pridobijo pravico do bivanja tudi kandidati na podlagi posebej sklenjene pogodbe za določen čas (nastanitvena pogodba po ekonomski ceni), vendar le v primeru ko prostih posteljnih kapacitet ni mogoče zasesti z rednimi študenti oziroma ko ni več čakajočih kandidatov za vselitev.

Z vselitvijo pridobi študent status stanovalca doma in ima iz tega naslova naslednje pravice:

Pravico do bivanja v domu lahko stanovalec izgubi že pred iztekom študijskega leta, predvsem v primeru izgube statusa študenta, sklenitve rednega delovnega razmerja ali v primeru težje kršitve domskega reda, v zvezi s čimer je sprejet sklep v skladu s tem pravilnikom.

8. člen
(poletne počitnice)

V obdobju od 1. 7. do 30. 9. lahko biva študent v domu po veljavnem ceniku za tržno dejavnost, prenočišče pa si mora vnaprej rezervirati na recepciji doma.

II.
Obveznosti stanovalcev do doma

Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo osebnost in pravice sostanovalcev. V sobi in v domu ne smejo motiti drugih stanovalcev pri študiju. Glede sobivanja se stanovalci dogovarjajo med seboj.

9. člen
(plačilo stroškov bivanja)

Stanovalec je dolžan poravnati stroške bivanja v domu redno, do datuma zapadlosti navedenega na položnici za tekoči mesec. Ob vselitvi je dolžan poravnati stroške kavcije, ki so mu v skladu z dejanskimi stroški povrnjeni ob izselitvi.

Stanovalec je dolžan plačati stanarino ob vselitvi in izselitvi, in sicer:

  1. če se vseli ali izseli do vključno 15. v mesecu, plača stanarino za ves mesec;
  2. če se vseli ali izseli po 15. dnevu v mesecu, plača stanarino za polovico meseca

Drugih popustov, npr. za kratkotrajno odsotnost, ni.

Neplačevanje stanarine spada med težje kršitve pravil bivanja.

8. člen

V primeru preselitve v sobo, kjer se zaračunavajo drugačni stroški bivanja (višji ali nižji), je stanovalec dolžan poravnati tisto višino stroškov, ki so za takšno kategorijo določeni.

9. člen

V kolikor stanovalec ne poravna svojih finančnih obveznosti do doma do datuma zapadlosti, prejme prvi opomin. Strošek opomina se lahko dodatno zaračunava. Prav tako lahko dom k dolgu 10 dni od dneva zapadlosti prišteva še zakonske zamudne obresti.

Če stanovalec v roku 8 dni po prejemu opomina ne poravna navedenih obveznosti, prejme drugi opomin, ki je istočasno opomin pred izključitvijo iz doma. Tak opomin prejme v vednost tudi stanovalčev porok.

10. člen

V primeru, ko niti stanovalec in niti njegov porok v roku osmih dni po prejemu opomina pred izključitvijo ne poravnata obveznosti, navedenih v prejšnjem členu, prejme stanovalec nalog za izselitev iz doma. O tem nalogu se obvesti tudi stanovalčevega poroka.

III.
Uporaba sob, skupnih prostorov in skrb za skupno premoženje in varnost

11. člen

Stanovalci so dolžni uporabljati sobe in skupne prostore v skladu z njihovim namenom ter varovati domsko premoženje pred okvarami in zlorabami.

12. člen
(red v apartmajih in sobah)

Pri uporabi sob in skupnih prostorov morajo stanovalci ravnati v smislu dobrega gospodarja, zlasti so dolžni:

V vseh notranjih prostorih dijaškega doma je strogo prepovedano kajenje, vnos in pitje alkohola, kršenje nočnega miru ter vodenje neprijavljenih obiskovalcev.

13. člen
(uporaba predavalnice in klubskega prostora)

Študentje imajo pravico uporabe male predavalnice in klubskega prostora po predhodnem dogovoru z vodstvom doma, in sicer največ do 21.00. Prednost za uporabo omenjenih prostorov imajo dijaki.

Prostore morajo študentje uporabljati v skladu s tem pravilnikom (prepoved kajenja, kršenja nočnega miru, pitja alkohola, vodenja neprijavljenih obiskovalcev). Študent, ki prevzame ključe, je odgovoren za prostor, zato ga mora zapustiti urejenega, čistega, zapreti okna, ugasniti luči in izklopiti naprave. V primeru škode je odškodninsko odgovoren za nastale stroške.

V primeru kršenja zapisanih pravil si vodstvo doma pridržuje pravico, da študentom ne omogoča uporabe omenjenih prostorov.

Študentom je dovoljeno, da po predhodnem dogovoru z vzgojiteljema obiskujejo dogodke, ki so organizirani za dijake.

14. člen
(pralnica in sušilnica)

Študentje lahko za pranje perila uporabljajo pralni in sušilni stroj v domski pralnici. Uporabljajo svoja pralna sredstva. Z napravami ravnajo skrbno in gospodarno ter v skladu s pravili, ki so izobešena v prostoru. Pranje in sušenje v stroju plačajo po ceniku.

IV.
Red, mir, higiena ter varstvo pred boleznimi

15. člen

Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo zasebnost in svobodo drugih ter da ne motijo ostalih stanovalcev pri učenju, študiju in počitku.

16. člen
(prepovedi)

V domu morata biti red in mir, zato je prepovedano:

17. člen
(obiskovalci)

Zunanji obiskovalci morajo dežurnemu (receptorju, referentu ali varnostniku) predložiti veljaven osebni dokument. Stanovalec lahko sprejme obisk v sobi le, če s tem soglaša tudi sostanovalec, pri čemer je stanovalec, ki ima obisk, odgovoren za početje obiskovalca. Zunanji obiskovalci morajo sobo/apartma ali dom zapustiti do 21.30.

Prenočevalec je oseba, ki je v sobi stanovalca med 22.00 in 6.00. Gostitelj ga je dolžan prijaviti in če le-ta prespi v domu, zanj plačati tudi nočnino po veljavnem ceniku.

Stanovalec, ki je bil izključen iz doma, ne more prenočiti v domu kot obiskovalec.

En stanovalec doma ne more imeti mesečno več kot tri prenočitve zunanjih obiskovalcev.

Študentskih sob/apartmajev ne smejo obiskovati dijaki, prav tako študentje ne smejo vstopati v dijaške trakte.

18. člen
(soodgovornost za čistočo)

Za čistočo in higieno v sobah, kuhinjah in sanitarijah so dolžni skrbeti stanovalci sami. Prostori morajo biti redno čiščeni in pospravljeni. Vsi stanovalci iste sobe ali apartmaja so solidarno odgovorni za vzdrževanje čistoče in vsi enako odgovorni za posledice kršitve te obveznosti.

19. člen
(kajenje)

Kajenje je dovoljeno na pritličnem dvorišču za domom, vendar stanovalci ob tem ne smejo biti glasni, metati ogorkov na zelenico ali na dvorišče in piti alkohola. V vseh zaprtih prostorih doma je kajenje strogo prepovedano.

Če v sobi ali apartmaju zaudarja po dimu ali delavec doma zasači stanovalce pri kajenju v omenjenih prostorih, sledi izrek opomina. V kolikor opomin ne zadostuje, se šteje početje za težjo kršitev in lahko sledi ukrep izključitve.

Ukrep izključitve se uvede takoj, ko v sobi ali apartmaju zaudarja po marihuani ali delavec doma zasači stanovalce pri kajenju marihuane.

Ob neutemeljeni vključitvi požarnega alarma in odzivu intervencijske službe se glede na prostorsko ugotovitev izvora plača intervencijo po veljavnem ceniku dijaškega doma.

20. člen
(higienski pregled)

Vodja doma in referent za študente opravljata mesečni higienski pregled nastanitev ob prisotnosti vsaj enega študenta, ki biva v apartmaju. Če sobe, kuhinje, kopalnice ali druge bivalne enote niso v redu očiščene, lahko referent ali druga odgovorna oseba odredi, da se očistijo na stroške stanovalcev sobe ali enote po veljavnem ceniku. Stroške čiščenja nosijo vsi prebivalci apartmaja ali sobe in so izstavljeni skupaj s položnico za naslednji mesec.

21. člen
(nalezljive bolezni)

Stanovalec je dolžan prijaviti vsak primer težke bolezni ali vsak sum, da gre za nalezljivo bolezen v domu.

Prijavo predloži vodji doma, ki je dolžan takoj ukrepati, in sicer:

22. člen
(varnost)

Varnost v domu je zagotovljena z nadzorom vstopa (magnetna kartica), videonadzorom in nočnim varnostnikom.

Stanovalci doma prejmejo ob vselitvi proti plačilu kavcije magnetno kartico, ki jim omogoča nemoteno vstopanje in izstopanje v dom ob vsaki uri in dnevu.

Študentje morajo prispevati k varnosti tako, da ne omogočajo vstopa nepoznanim zunanjim obiskovalcem v dom ali posamezna nadstropja in da za sabo zapirajo vrata na magnet ter zaklepajo vrata svoje enote.

Dijaški dom ne odgovarja za osebne stvari, ki so bile odtujene, ukradene ali poškodovane v študentskih sobah/apartmajih.

Nočni varnostnik ima pravico in dolžnost posredovati vodstvu dijaškega doma podatke o kršiteljih hišnega reda. Prav tako ima pravico in dolžnost, da vinjenim osebam prepreči vstop v dijaški dom, prav tako ima pravico, da vinjene, glasne osebe usmeri, da zapustijo dijaški dom. Če njegovo opozorilo ne zaleže, ima pravico, da pokliče policijo.

Študentje lahko koristijo bivanje tudi ob koncih tedna, vendar je obvezna predhodna najava bivanja zaradi evidence prisotnosti in varnosti, in sicer na listi na oglasni deski za študente.

V času daljših šolskih počitnic (npr. božično-novoletne) ali v primeru ko nadzora ne more zagotoviti noben zaposleni v dijaškem domu, se dom začasno zapre. Kot je zapisano že v 9. členu tega pravilnika, popustov za krajše bivanje ne priznavamo.

23. člen
(dežurni študent)

Po dogovoru z vodstvom se občasno (npr. med konci tedna) lahko določi dežurnega študenta. Ta je dolžan:

Študent je za dežurstvo upravičen do največ 10 % znižanja mesečne stanarine. Če je ugotovljeno, da je v času svojega dežurstva ravnal nevestno ali neodgovorno, ali je predal dežurstvo drugi osebi, ne more koristiti omenjene ugodnosti.

V.
Disciplinska odgovornost in disciplinski ukrepi

24. člen

Kršitev dolžnosti stanovalca je vsako dejanje, opustitev dejanja ali ravnanje, ki ni v skladu z določili tega pravilnika, sklepi komisij in drugih organov zavoda GEPŠ, navodil pooblaščenih delavcev in splošnimi določili in odloki (npr. Zakon o prijavi začasnega bivališča, o javnem redu in miru, požarni varnosti, prijavi nalezljivih bolezni, Kazenskim zakonikom RS).

O kršitvah pravil bivanja in o disciplinski odgovornosti stanovalca odloča vodja doma ali disciplinska komisija. Disciplinsko komisijo imenuje ravnatelj zavoda za mandatno dobo enega leta in z možnostjo podaljšanja za eno leto. Disciplinska komisija odloča v senatu treh članov z glasovanjem. Odločitev mora biti dosežena z večino glasov.

25. člen

Disciplinski ukrepi (opomin, opomin pred izključitvijo, izključitev)

Vodja doma obravnava večinoma lažje, lahko pa tudi težje kršitve bivanja študentov. Ob ugotovljeni odgovornosti kršitelja lahko po lastni presoji samostojno izreče enega od naslednjih ukrepov: opomin ali opomin pred izključitvijo.

Opomin je lahko ustni (vodi se uradni zaznamek). Kot pisni opomin se šteje tudi elektronska pošta, posredovana na naslov študenta, ki je bil v pogodbi zapisan ob vpisu.

Težje kršitve domskega reda in odgovornost za težjo kršitev ugotavlja disciplinska komisija. Disciplinska komisija lahko ob ugotovljeni odgovornosti za težjo kršitev izreče ukrep takojšnje izključitve iz doma s prepovedjo ponovne vselitve za čas najmanj treh mesecev in največ do konca študijskega leta. Če meni, da bo namen dosežen tudi z milejšim ukrepom, lahko izreče tudi enega od ukrepov iz 1. odstavka tega člena.

26. člen
(začasna odstranitev)

Kadar stanovalec s svojim ravnanjem hujše krši pravila bivanja in pri tem neposredno ogroža življenje ali zdravje oseb oz. kadar ogroža materialna sredstva večje vrednosti, lahko vodja doma stanovalca začasno odstrani iz doma, do odločitve disciplinske komisije. Zoper ukrep takojšnje začasne odstranitve iz doma je možen pisni ugovor, ki pa ne zadrži izvršitve ukrepa. Tak ugovor je potrebno vložiti pri ravnatelju zavoda v roku 3 dni od prejema pisnega sklepa odločitve disciplinske komisije.

Uvedba postopka

27. člen

Pobudo za uvedbo postopka lahko v pisni obliki poda kateri koli stanovalec ali delavec doma.

28. člen

Ko prejme disciplinski organ pobudo za uvedbo postopka, mora najkasneje v treh dneh oceniti utemeljenost pobude in ugotoviti, na podlagi določil domskega reda, ali se očita stanovalcu storitev lažje ali težje kršitve domskega reda, ter odločiti, ali bo uvedel disciplinski postopek.

29. člen

Disciplinski postopek se začne na zahtevo vodje doma. Zahteva mora vsebovati osnovne podatke o stanovalcu (ime, priimek, soba) in kratek opis očitane kršitve, z navedbo morebitnih prič ali dokazov.

30. člen

Če gre za lažjo kršitev domskega reda, nadaljuje vodja doma disciplinski postopek sam. V kolikor ugotovi, da je podana težja kršitev domskega reda, zahtevo za uvedbo postopka nemudoma odstopi disciplinski komisiji.

31. člen
(obravnava)

Disciplinski organ razpiše na osnovi disciplinske zahteve obravnavo.

Skupaj z vabilom na obravnavo pred disciplinsko komisijo prejme zahtevo za uvedbo postopka tudi stanovalec, ki mu je kršitev očitana, in disciplinski organ do tri dni pred razpisano obravnavo.

V kolikor domnevni kršitelj vabila brez zakonitega razloga ne želi sprejeti, mu delavec doma vabilo nalepi na vrata, na svoj izvod vabila pa naredi uradni zaznamek o uri, datumu in kraju poskusa vročitve ter razlog odklonitve sprejema. S tem se šteje vročitev za opravljeno.

Izjemoma, v primerih daljše odsotnosti študenta iz doma (več kot 14 dni), se vročitev opravlja s priporočeno pošto na domači naslov. V primeru odklonitve sprejema pošiljke se uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.

Pripravljalni postopek

32. člen

Če predsednik disciplinske komisije ali vodja doma menijo, da bi zaradi ugotovitve dodatnih dejstev ali pridobitve dokazov bilo potrebno zaslišati določene osebe ali si pridobiti določeno strokovno mnenje, lahko pred razpisom obravnave pooblastijo katerega koli delavca doma, da zbere potrebne dokaze.

Oseba, ki opravlja pripravljalni postopek, je dolžna to storiti čim prej in svoje pisno poročilo oddati disciplinskemu organu. Izvod poročila se vroči domnevnemu kršitelju skupaj z vabilom na obravnavo.

Obravnava

33. člen

Na obravnavo se praviloma vabijo: stanovalec, zoper katerega teče postopek, priče, izvedenci, člani disciplinskega organa in zapisnikar.

V vabilu na obravnavo je potrebno opozoriti stanovalca, zoper katerega teče postopek, da bo obravnava opravljena tudi, če se stanovalec brez opravičenega razloga ne bo odzval vabilu.

34. člen

Predsednik disciplinskega organa začne in vodi obravnavo, razglasi obravnavano zadevo, nato ugotovi, ali so prišli vsi povabljeni. Če niso, se prepriča, ali so bili pravilno povabljeni in ali so opravičili svoj izostanek.

Če na obravnavo ni prišel stanovalec, zoper katerega je uveden disciplinski postopek, disciplinski organ odloči, ali se obravnava izvede v njegovi odsotnosti, ali pa, da se obravnava preloži. Če je bil stanovalec, zoper katerega teče postopek, pravilno povabljen, pa ni opravičil izostanka, se lahko obravnava izvede v njegovi odsotnosti.

Če se obravnava preloži, določi organ nov narok za obravnavo.

35. člen

Predsednik komisije nato seznani vse prisotne z zahtevo za uvedbo postopka zaradi kršitve domskega reda in na kratko obrazloži potek pripravljalnega postopka. Nato povabi stanovalca, zoper katerega teče postopek, da se izjasni o kršitvah, navedenih v zahtevi in ga pozove, da poda svoj zagovor.

36. člen

Izjave stanovalca in prič se sproti pišejo v zapisnik, ki ga na koncu izjavljanja podpišejo člani disciplinskega organa, stanovalec, ki je v postopku in priče. Po zaključku dokaznega postopka organ odloči (v primeru odločanja komisije po tajnem posvetovanju) o odgovornosti za očitano kršitev in o izreku ukrepa.

37. člen

Organ mora pri odločitvi o odgovornosti in izreku ukrepa upoštevati olajševalne in oteževalne okoliščine.

Če komisija pri odločanju ugotovi, da ne gre za težjo kršitev, lahko sama izreče ukrep tudi za storitev lažje kršitve in predmeta ne prenaša v odločanje ravnatelju zavoda.

38. člen

Ugovor zoper sklep o kršitvi in izrečenemu ukrepu, ki ga mora študent vložiti v roku 8 dni od prejema pisnega odpravka takega sklepa pri ravnatelju zavoda, zadrži izvršitev ukrepa, razen v primerih iz 19. člena tega pravilnika.

Za vročitev sklepa se uporabljajo določbe za vročitev vabila na obravnavo.

Izvršitev ukrepa

39. člen

V primeru izreka ukrepa izselitve iz doma se z ukrepom seznani tudi poroka.

40. člen

Če je stanovalcu izrečen ukrep izselitve iz doma, se mora izseliti v roku petih dni po pravnomočnosti odločbe.

Kršitve dolžnosti stanovalcev

41. člen

LAŽJE KRŠITVE domskega reda so:

42. člen

TEŽJE KRŠITVE domskega reda so:

43. člen
(trajanje ukrepov)

Izrečen vzgojni ukrep velja do konca tekočega študijskega leta.

V primeru izključitve ali hujše kršitve in zasedenosti ležišč imajo v naslednjem študijskem letu ostali študentje prednost pred študenti, ki so prejeli ukrep.

Evidenca o izrečenih ukrepih

44. člen

Vodja doma ali disciplinska komisija je dolžna voditi evidenco o izvedenih ukrepih. Evidenca se hrani v tajništvu doma vse do dokončanja rednega študija stanovalca. O ukrepih izključitve obvesti dom tudi Pisarno za študentska ležišča, ki je pristojna, da vodi postopek za razvrščanje študentov v dom.

VI. Materialna odgovornost

45. člen
(škoda)

Stanovalec, ki namenoma ali iz malomarnosti povzroči škodo, ali ob izselitvi ne vrne domskega inventarja, mora plačati odškodnino po ceni, ki jo določi strokovna služba doma. Odškodnina je lahko izvzeta iz kavcije, ki jo študent plača ob vselitvi. V primeru večje škode se plačilo poravna preko položnice.

Če povzroči škodo več stanovalcev, je vsak odgovoren za del škode, ki jo je povzročil.

Če ni mogoče ugotoviti prispevka posameznikov pri nastali škodi, se šteje, da so vsi enako odgovorni in morajo povrniti škodo v enakih delih.

46. člen

Popis materialne škode zapisniško ugotovi hišnik (škodni spis).

47. člen

Zoper povzročitelja materialne škode se zaradi kršitve domskega reda uvede tudi disciplinski postopek.

VII.
Pravice in dolžnosti delavcev doma

Pravice delavcev doma

48. člen
(vstop v sobe/apartmaje)

Vstop v sobe/apartmaje brez prisotnosti stanovalca je dovoljen vodji doma, referentu za študente in članom komisij. Vstop v sobo je lahko periodičen enkrat tedensko oziroma po preudarku.

Vstop v sobe je po predhodnem obvestilu dovoljen tudi inšpekcijam, zadolženim za popis inventarja, higienske kontrole ter v primeru izrednih ukrepov.

Vstop je dovoljen tudi tehničnim delavcem zaradi nujnih intervencij v primeru okvar ali zaščite inventarja zaradi naravnih sil, nesreč (nevihta, ogenj…) ali če pustijo stanovalci odprto okno, prižgano luč ipd., po odhodu iz doma za daljši čas. Pravico do vstopa v sobe ima tudi delavec v primeru običajnih opravil (prijava okvare).

V primeru nadzora organov za notranje zadeve v neizjemnih primerih imajo pravico do vstopa v sobe ali apartmaje le po predhodni odobritvi vodstva dijaškega doma ali ravnatelja.

49. člen
(neprijavljeni obiskovalci)

Vodja doma, referent za študente ali nočni varnostnik ima pravico v katerem koli času zahtevati od osebe, za katero sumi, da ni stanovalec doma in da ni na obisku pri stanovalcu doma, da se legitimira in da zapusti prostore doma.

Nočni varnostnik lahko v času po 22. uri preveri stanje v sobi/apartmaju, za katerega sumi, da se v njem zadržuje neprijavljen zunanji obiskovalec. Napoti ga iz doma in v dnevnik vpiše stanovalca/stanovalce, pri katerih je bil zunanji obisk.

Dolžnosti delavcev doma pri vstopu v sobe

50. člen

Delavec, ki ima opravek v stanovalčevi sobi, je dolžan:

51. člen

Če stanovalec ne odpre vrat sobe in jih tudi z rezervnim ključem ni mogoče odpreti, se šteje, da jih stanovalec noče odpreti in s tem onemogoča vstop v sobo.

52. člen

Pri opravljanju svojega dela v sobi se mora delavec omejiti le na delo, zaradi katerega je prišel in mu je prepovedano kakršno koli nepotrebno zadrževanje v sobi.

VIII.
Turistična dejavnost

53. člen

V maju in juniju v tekočem študijskem letu pripravi referent pregled prostih ležišč. V kolikor je v posameznih nadstropjih večje število prostih nezasedenih ležišč, lahko referent preostale stanovalce preseli v druge delno zasedene sobe ali apartmaje.

IX.
Drugo

Študentje lahko oblikujejo študentsko skupino, ki jo vodi referent. Na sestankih vodijo zapisnik, s katerim svoje pripombe in predloge posredujejo vodstvu dijaškega doma.

X.
Končne določbe

54. člen

Ta hišni red se lahko dopolni ali spremeni na predlog domske skupnosti študentov, na enak način in po enakem postopku, kot je bil sprejet.

Ob vpisu v dijaški dom študentje podpišejo izjavo, s katero potrjujejo, da so seznanjeni s pravili bivanja v dijaškem domu.

Pravila bivanja so objavljena na spletni strani dijaškega doma.

55. člen

S sprejetjem tega pravilnika neha veljati prejšnji Domski red (Številka: 35-12/2013, september 2013).

Ta pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 2017.

Borut Butinar
Ravnatelj