VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Dijaški Dom Porotorž se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Dijaški Dom Porotorž spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Dijaški Dom Porotorž za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

• ime in priimek;

• naslov;

• mobilno telefonsko številko;

• naslov elektronske pošte (uporabniško ime);

• rojstni datum;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Dijaški Dom Porotorž ne odgovarja. V primeru, da uporabnik vnese napačne podatke in nato rezervira bivanje, bivanje pa zaradi njegove napake, ne more aktivirati (npr. ime in priimek sta bila navedena napačno …), trgovec ne odgovarja in ni dolžan kupcu vrniti zneska nakupa.

Dijaški Dom Porotorž je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Pod nobenim pogojem GEPŠ Piran, ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika. Dijaški Dom Porotorž pa posreduje podatke v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Dijaškega Doma Porotorž.

Vse pri Dijaškemu Domu Porotorž redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so jih dolžne upoštevati. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovcem.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob rezervaciji v spletno stran, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Dijaški Dom Porotorž teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Dijaški Dom Porotorž podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, ki ni v zvezi z poslovanjem GEPŠ Piran. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Dijaški Dom Porotorž bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.